Si do e financoje Berisha kunderprotesten e 8 dhjetorit

Keto 2 vendime te marra ne dt 25 Nentor tregojne se financimi i protestes do behet me parate e shtetit:

hape id="_x0000_s1026" style="margin-top: 7.05pt; z-index: 251660288; left: 0px; margin-left: 291.75pt; width: 156pt; text-indent: 0px; position: absolute; height: 175.45pt; text-align: left;" type="#_x0000_t202" strokecolor="white">smileyhape>

 

***>smiley>

smiley>

V E N D I M>smiley>

smiley>

PËR>smiley>

> smiley>

krijimin dhe përdorimin e fondit Të veçantë>smiley>

> smiley>

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të nenit 18, të ligjit nr.8549,     datë 11.11.1999, “Statusi i nëpunësit civil”, të nenit 5/1, të ligjit nr.8487, datë 13.5.1999, “Për kompetencat për caktimin e pagave të punës”, të ndryshuar, të ligjit nr.9920, datë 19.5.2008, “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërise”, të ndryshuar, dhe të ligjit nr.9936, datë 26.6.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërise”, me propozimin e ministrit të Financave, Këshilli i Ministrave>smiley>

smiley>

V E N D O S I :>smiley>

smiley>

1.     Në njësitë e qeverisjes së përgjithshme krijohet fondi i veçantë, në masën 5 për qind të fondit të planifikuar për pagat.>smiley>

smiley>

2.     Ky fond përdoret nga drejtuesit e njësive të qeverisjes së përgjithshme për shpërblimin e punonjësve, për rezultate të mira në punë, për dhënie ndihmash të menjëhershme, në raste fatkeqësish, sëmundjesh që kërkojnë ndërhyrje shëndetësore jashte vendit, për veprimtari social-kulturore, si dhe për rastet e daljes në pension pleqërie.>smiley>

smiley>

3.     Shpërblimi për rezultate të mira në punë gjatë vitit, për çdo punonjës, nuk duhet të jetë më shumë se 1 (nj&eumlsmiley pagë mujore në vit. Përjashtimisht për Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, masa e shpërblimit nuk duhet të jetë më shumë se 2 (dy) paga mujore në vit. >smiley>

smiley>

4.     Në njësitë e qeverisjes së përgjithshme, të cilat janë në fushën e veprimit të ligjit të shërbimit civil, shpërblimi jepet në bazë të rezultateve individuale në punë, sipas parimeve dhe procedurës së përcaktuar në legjislacionin për shërbimin civil. Për Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve kriteret e shpërblimit me mbi një pagë përcaktohen sipas udhëzimit përkatës të ministrit të Financave dhe të ministrit të Brendshëm.>smiley>

smiley>

5.     Shpërblimi për rezultate të mira në punë të përballohet nga fondi i veçantë edhe në rastet kur, sipas ligjeve të veçanta, lindin të drejta specifike të shpërblimit të punonjësve. Ky rregull nuk zbatohet vetëm kur në ligj janë parashikuar burime të tjera specifike, të ndryshme nga fondi i veçantë i pagave. Në këtë rast, kriteret dhe rregullat e përfitimit të shpërblimeve  përcaktohen me udhëzime përkatëse.>smiley>

smiley>

6.     Shpërblimi në fund të vitit i jepet çdo punonjësi të njësisë së qeverisjes së përgjithshme, në masën 10 000 (dhjetë mij&eumlsmiley lekë, pavarësisht shpërblimit sipas pikës 3, të këtij vendimi, dhe përballohet nga fondi i veçantë.>smiley>

smiley>

7.     Efektet financiare, që rrjedhin nga zbatimi i këtij vendimi, të përballohen nga buxheti vjetor, i miratuar për çdo institucion.>smiley>

smiley>

8.     Ngarkohet Ministria e Financave për nxjerrjen e udhëzimit përkatës.>smiley>

smiley>

9.     Vendimi nr.369, datë 13.6.2007, i Këshillit të Ministrave, “Për fondin e veçantë në institucionet buxhetore”, shfuqizohet.>smiley>

smiley>

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.

 

V E N D I M>smiley>

smiley>

PËR>smiley>

> smiley>

>

MIRATIMIN E DËMSHPËRBLIMIT FINANCIAR PËR ISH -TË DËNUARIT POLITIKË TË REGJIMIT KOMUNIST>smiley>

> smiley>

smiley>

> smiley>

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 9 e 10, të ligjit nr.9831, datë 12.11.2007, “Për dëmshpërblimin e ish-të dënuarve politikë të regjimit komunist”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Drejtësisë, Këshilli i Ministrave>smiley>

> smiley>

V E N D O S I:>smiley>

> smiley>

1. Miratimin e dëmshpërblimit financiar për ish-të dënuarit politikë dhe për familjarët e të dënuarve me dënim kapital, sipas listës së përfshirë në anekset “A”, “B” e “C”, që i bashkëlidhen këtij vendimi.>smiley>

smiley>

  2.  Masa e dëmshpërblimit për ish-të dënuarit politikë dhe familjarët e të dënuarve me dënim kapital të bëhet me këste, sipas kritereve dhe kufijve të përcaktuar në nenin 12, të ligjit nr.9831, datë 12.11.2007, “Për dëmshpërblimin e ish-të dënuarve politikë të regjimit komunist”, të ndryshuar.>smiley>

smiley>

  3. Shuma e llogaritur të transferohet në një llogari të veçantë në Bankën e Shqipërisë. Pagesa e dëmshpërblimit për secilin përfitues të bëhet nga Ministria e Financave dhe të derdhet në llogaritë personale të këtyre përfituesve, të hapura në bankat e nivelit të dytë e të përzgjedhura, në përputhje  me nenin 33, të ligjit nr.9831, datë 12.11.2007, të ndryshuar.>smiley>

smiley>

 4.  Ngarkohen ministri i Drejtësisë dhe ministri i Financave për zbatimin e këtij vendimi.>smiley>

smiley>

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në “Fletoren zyrtare”.

1 Komente

Numri i punonjësve buxhetorë për vitin 2009, për ministritë dhe institucionet qendrore, bëhet 89 879 veta, sipas lidhjes nr.1, që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.”.>>

Për të komentuar tek Peshku pa ujë, ju duhet të identifikoheni ose të regjistroheni (regjistrimi është falas).